DEFNE BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİGAT VARAKASI İLANI    CİMER müracaatı üzerine yapılan kontrolde, hissedarı/maliki olduğunuz Turunçlu Mahallesi 323 nolu parselde bulunan istinat duvarının orta kısmında, üst kotundan alt kotuna kadar düşey kırık ve çatlağın oluştuğu tespit edilmiştir.

    İmar Kanunu'nun 39.maddesinde; "Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılmaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıtla tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılmaması halinde, tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakanın fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe bütçesinden karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ettiriyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir" denilmektedir.

    Yapı sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki (KPS) adresleri temin edilemediğinden dolayı, yukarıda belirtilen kanun hükmü doğrultusunda yazı ekindeki Tebligat Varakasının Belediyemiz internet sitesinde 30 gün süre ile ilan edilmesi

DEFNE BELEDİYESİ YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ TEBLİGAT VARAKASI İLANICopyright © 2023 | Defne Belediyesi