Tavla Mahallesi Ahmet Naif Sokakta Yol Stabilize Çalışmamız

Tavla mahallesi Ahmet Naif sokakta stabilize yol çalışmamız.

Bir de Bunlar Var...